Privacyverklaring

Trauma Company, gevestigd aan Dwarsgraafweg 3, 3774 TG, Kootwijkerbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Trauma Company

Dwarsgraafweg 3, 3774 TG, Kootwijkerbroek (Nederland)

06 – 11 07 23 60

De Functionaris Gegevensbescherming van Trauma Company is te bereiken via info@trauma-company.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Trauma Company verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trauma-company.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trauma Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of  opleidingsaanbod
 • Verzenden van eventuele enquêtes in verband met impact-metingen (met opt-out mogelijkheid)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je als bestaande klant te informeren over relevante, soortgelijke (vervolg)opleidingen of diensten (met opt-out mogelijkheid)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Trauma Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

 Geautomatiseerde besluitvorming

Trauma Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trauma Company) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. Ook houden we rekening met onze service om nieuwe certificaten te kunnen nasturen als oud-deelnemers die zijn kwijtgeraakt.


Delen van persoonsgegevens met derden

Trauma Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trauma Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Trauma Company gebruikt twee soorten cookies: functionele en analytische cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Functionele cookies kunnen zonder jouw toestemming op je apparaat worden geplaatst. Als je dit type cookie blokkeert, werkt onze website mogelijk niet correct en kun je mogelijk niet alle functies gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen geaggregeerde informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, inclusief informatie over de meest bezochte pagina’s, hoe lang ze worden bezocht en klikgedrag. Bovendien gebruiken we deze cookies om gebruikersenquêtes uit te voeren en om feedback van bezoekers te verzamelen op onze website in het algemeen of op specifieke elementen van onze website. We gebruiken deze informatie om ons te helpen begrijpen welke delen van onze website onze bezoekers interesseren en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op je privacy omdat de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden en de IP-adressen zijn geanonimiseerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, delen geen gegevens met Google, verzamelen geen gegevens voor  advertentiefuncties en de functie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trauma Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van jouw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trauma-company.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Trauma Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hyperlinks naar externe sites

De website van Trauma Company kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Trauma Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacy bescherming op die websites.

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trauma Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@trauma-company.nl of 06 – 11 07 23 60.


Disclaimer

De informatie op de website van Trauma Company wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Trauma Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De informatie op de website van Trauma Company wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Op de inhoud van de webpagina’s van Trauma Company en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trauma Company.