Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. bestellingen (boekjes) bij Trauma Company

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking
stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Trauma Company B.V.
Dwarsgraafweg 3
3774 TG Kootwijkerbroek
Nederland
T 06 – 11 072 360
E info@trauma-company.nl
KVK 89412907
BTW nummer NL864975697B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in
het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
o en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
van de overeenkomst;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail aan info@trauma-company.nl. Nadat de consument kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van
het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend
bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de
zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het
product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;

o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
o voor losse kranten en tijdschriften;
o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verboeren;
o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
o betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
o betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –
en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 4 weken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien
de consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van
toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen nietten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel opzodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

December 2023, Trauma Company

Algemene voorwaarden m.b.t. het cursusaanbod van Trauma Company

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Trauma Company in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met
Trauma Company is aangegaan.
• Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de dienstverlening van Trauma Company.
• Cursus: waar geschreven staat cursus, wordt ook bedoeld training, workshop of supervisie of begeleide intervisie; het gaat om een vorm van onderwijs waarbij er direct contact is tussen de cursist en de docent of trainer.
• Overeenkomst: de tot stand gekomen verbintenis tussen Trauma Company en de opdrachtgever, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken
dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke Trauma Company sluit met de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3 – Overeenkomsten
3.1 De getoonde prijzen op de website zijn per cursus zoals omschreven in het aanbod en zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 Bij het aanvinken van de algemene voorwaarden bij de inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Indien de deelnemer
niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt de inschrijfprocedure niet voortgezet.
3.3 Deelnemer schrijft zich in voor een cursus door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
3.4 Alle inschrijvingen worden door Trauma Company behandeld op volgorde van binnenkomst.
3.5 Na ontvangst van het inschrijfformulier, verstuurt de webshop een automatisch gegenereerde bevestiging. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de cursus, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen. Circa twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt deelnemer bericht over doorgang van de cursus met nadere praktische informatie.
3.6 De factuur wordt zo’n 4 weken doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus naar het e-mailadres van deelnemer gemaild tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. Deelnemer is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van deelnemer de kosten van de cursus voor haar rekening neemt, ontslaat dat deelnemer niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.
3.7 Voor in-company cursussen: alle offertes van Trauma Company zijn veertien dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Trauma Company kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Trauma Company daaraan niet gebonden. Trauma Company zal in dat geval, indien Trauma Company dat wenst, een nieuwe offerte sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trauma Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Trauma Company zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in
overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Trauma Company behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
4.3 Trauma Company is niet aansprakelijk voor inschrijvingen die niet passen bij het
niveau van de deelnemer, waardoor het gewenste resultaat niet behaald wordt.

Artikel 5 – Betalingen cursus
5.1 De wijze van betaling verloopt zoals op de website staat weergegeven van Trauma Company. Na het plaatsen van de bestelling van de gewenste cursus, verstuurt Trauma Company via haar samenwerkingspartner Trauma Care Company maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus de factuur. De deelnemer dient die factuur te voldoen.
5.2 Betalingen geschieden per cursus, bij inschrijvingen voor meerdere cursussen zal de deelnemer meerdere betalingen moeten doen.

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden

6.1 De deelnemer mag een cursus kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus. Daarna wordt bij annulering €50,00 administratiekosten in rekening gebracht aan de deelnemer.
6.2 Enkel ingeval van ziekte of een andere bijzondere omstandigheid kan deelnemer tot uiterlijk de startdatum van de cursus zijn/haar deelname kosteloos annuleren mits dit vóór 08.30u van de betreffende cursusdag per email via info@trauma-company.nl én telefonisch via 06 – 11 07 23 60 is doorgegeven met opgaaf van de reden. Annuleert deelnemer later of zonder geldige reden of heeft Trauma Company om wat voor reden dan ook de afmelding niet goed ontvangen, dan wordt alsnog €50,00 administratiekosten in rekening gebracht aan deelnemer.
6.3 Indien de cursus al betaald is door deelnemer, kan deelnemer ingeval van artikel 6.1 of artikel 6.2 kiezen of hij/zij het geld terug wil ontvangen van de cursus of de cursus op een ander moment wil inhalen. Mocht de deelnemer voor de laatste optie kiezen en is die bewuste cursus op een later moment duurder (bijv. door indexatie of door de live uitvoering in plaats van de online uitvoering waarvoor feitelijk aangemeld was), dan zullen de meerkosten in rekening gebracht worden aan deelnemer. Dit wordt op het moment van annulering helder gecommuniceerd en per email bevestigd aan de deelnemer. Indien de deelnemer besluit geld terug te willen ontvangen, dan wordt het deelnemersbedrag binnen 14 werkdagen teruggestort, conform de Algemene Voorwaarden.
6.4 Restitutie zal geschieden door terugboeking van het (resterende) cursusbedrag (minus de eventuele administratiekosten) op de betaalrekening waarvan u de cursus betaald heeft, binnen 14 werkdagen.
6.5 Verzoek tot verplaatsen van een deelnemer naar een andere cursus of cursusdatum door de deelnemer is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de cursus, mits aangevraagd per email via info@trauma-company.nl danwel telefonisch via 06 – 11 07 23 60. Hiervoor wordt €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
6.6 Annulering kan alleen voor het gehele opleidingstraject en niet voor onderdelen van de dagen.
6.7 Voor de annulering van het complete opleidingstraject gelden dezelfde voorwaarden zoals beschreven in artikel 6.1.
6.8 Trauma Company kan een cursus kosteloos annuleren indien er niet voldoende deelnemers aangemeld zijn voor een bepaalde cursus. Deze beslissing wordt twee weken voor aanvang van de cursus genomen met een maximale uitloop naar één week voor aanvang van de cursus. De deelnemer heeft recht op overplaatsing naar een andere datum zonder administratiekosten of restitutie van 100% van het cursusbedrag.
6.9 Bij uitval van een trainer van Trauma Company, om wat voor reden dan ook, zal Trauma Company zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Trauma Company zo spoedig mogelijk met een alternatieve cursusdatum komen. In dit geval heeft deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten danwel andere gemaakte kosten. Uitval van een docent alsmede een hierdoor gewijzigde cursusdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door deelnemer.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst
7.1 Binnen 14 dagen na aankoop heeft de deelnemer recht op kosteloze annulering. Dit
geldt niet wanneer de deelnemer binnen deze 14 werkdagen heeft deelgenomen aan
de betreffende cursus of zonder enige afmelding van deelname aan de cursus
7.2 In situaties waarbij de deelnemer voor verstoring van de training zorgt, waardoor de
mededeelnemers beperkt worden in het volgen van de training of waarbij de docent
beperkt wordt in het vervullen van haar taken, behoudt de docent zich het recht voor
om de deelnemer verdere toegang tot de training te ontzeggen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
8.1. Trauma Company behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
8.2 Het auteursrecht en/of ander intellectueel  eigendomsrecht dat verband houdt met een door Trauma Company verzorgde cursus en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van Trauma Company en/of de docent(en) van de betreffende cursus.
8.3. Eventuele readers ter voorbereiding van een training worden digitaal ter beschikking gesteld aan de deelnemers.
8.4 De readers zijn in alle gevallen alleen bestemd voor de deelnemer ter voorbereiding van een training en in de praktijk bruikbaar als naslagwerk.
8.5 De readers mogen niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Trauma Company.
8.6 De readers mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van educatieve doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Trauma Company.

8.7 De readers mogen niet op het openbare internet geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming van Trauma Company.
8.8 Trauma Company behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 – Geheimhouding
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij kenbaar is gemaakt of voortvloeit uit de aard van de informatie of de aard van de cursus.
9.2. Alle deelnemers aan de cursus en de cursusleider verklaren geheimhouding ten aanzien van alle cliëntgebonden en persoonlijke informatie die tijdens de cursus besproken wordt.

Artikel 10 – Klachtenregeling
10.1 Klachten kunnen worden ingediend zoals aangeven in de klachtenprocedure op de openbare website van Trauma Company.
10.2 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cursist binnen 4 weken na voltooiing van de cursus per e-mail te worden gemeld aan: info@trauma-
company.nl

10.3. Klachten die met in achtneming van de  klachtenprocedure zijn ingediend, worden vertrouwelijk en naar redelijkheid behandeld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Trauma Company stelt oefenmateriaal en een cursusruimte ter beschikking. Schade veroorzaakt door nalatigheid of materiaalmisbruik door de cursist zal door Trauma Company op de cursist verhaald worden.
11.2 Trauma Company is niet aansprakelijk voor het niet behalen van een certificaat. In dit geval vindt er ook geen restitutie plaats.
11.3 Trauma Company is nimmer aansprakelijk voor schade welke deelnemer lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Trauma Company of door haar ingeschakelde derden. Trauma Company is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.
11.4 Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Trauma Company nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is Trauma Company nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Trauma Company in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor Trauma Company niet in staat is haar verplichtingen jegens de deelnemer na te komen.
12.2 Tijdens overmacht van Trauma Company worden de verplichtingen van Trauma Company opgeschort of door een derde met vergelijkbare kennis en ervaring waargenomen. Indien Trauma Company haar verplichtingen niet binnen 3 maanden kan nakomen wordt het cursusbedrag retour gestort.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen Trauma Company en de cursist is het Nederlands Recht van toepassing, ook indien cursist woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 – Wijzigingen van de voorwaarden
14.1 Indien deze algemene voorwaarden inhoudelijk worden veranderd, wordt dit via de website van Trauma Company gecommuniceerd.

December 2023, Trauma Company

Trauma Company zoekt Officemanager